Groźne powikłanie

W przypadku uszkodzenia przewodu piersiowego, w czasie wydzielania przetrwałego przewodu piersiowego czy też t. podobojczykowej, w klatce piersiowej gromadzi się chłonka. Stwierdza się jej obecność w postaci opalizującego płynu wydobywającego się przez dren pozostawiony w klatce piersiowej. W następnych dniach, w miarę poszerzenia diety, płyn staje się mleczny, rozdzielając się w butelce na charakterystyczne warstwy. U noworodków i niemowląt jest to poważne powikłanie utrudniające prowadzenie pooperacyjne. U dzieci starszych wyleczenie uzyskuje się dietą, ograniczeniem płynów i odbarczeniem jamy opłucnej z gromadzącej się chłonki.

Read the rest of this entry »

Echolcardiogram

Echolcardiogram daje nieprawidłowy obraz zastawki przedsionkowo-komorowej }ewej i trójdzielnej oraz rozfragmentowanie echa przegrody (1, 7).

Leczenie. Jedyną drogą leczenia wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego jest leczenie operacyjne. Ze względu na wczesny rozwój nadciśnienia oporowego płuc oraz niezadowalające wyniki leczenia zachowawczego korekcja chirurgiczna tej wady powinna być wykonana przed upływem 1 r.ż., gdy opór płucny nie jest jeszcze wysoki. Nawet jeśli dochodzi on do 6-8 j. Wooda/m2, to w wieku niemowlęcym możliwe jest jego zmniejszenie po operacji, czego nie można oczekiwać u dzieci starszych (6, 8, 9). Nadciśnienie płucne może stać się przeciwwskazaniem do operacji, gdy opór naczyń płucnych osiągnie wielkość ok. 10 j. Wooda/m2 (9). Ze względu na poprawę wyników korekcji chirurgicznej tej wady wycofano Się obecnie z operacyjnego zwężenia tętnicy płucnej (banding), wykonywanego jako I etap leczenia.

Read the rest of this entry »

BADANIA DIAGNOSTYCZNE UZUPEŁNIAJĄCE

Wykrycie przed operacją jąder niewyczuwalnych ma duże znaczenie dla chorego i chirurga. Odnalezienie podczas operacji niewielkiego jądra położonego wysoko w kanale pachwinowym lub w jamie brzusznej jest trudne, nawet długie poszukiwania mogą nie dać wyniku. Błędnie rozpoznaje się wtedy wrodzony brak jądra. Nie znalezione jądro po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach może ulec zmianom nowotworowym, a chorzy dopiero w okresie wyczuwalnego guza w jamie brzusznej lub przerzutów zgłaszają się do leczenia. Brothers i wsp. (8) opisali 5 chorych z nowotworem jądra śródbrzusznego. Chorzy byli wcześniej operowani z powodu wnętrostwa. Jądra podczas operacji nie znaleziono.

Read the rest of this entry »

Aparat

-1. Przedoperacyjna ocena stanu chorego i wybór właściwej metody anestezji. 2. Premedykacja atropiną, mająca na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z napięciem nerwu błędnego. Podkreślić należy, że 0,5 mg atropiny nie powoduje całkowitej blokady nerwu błędnego.

-3. Aparat do anestezji powinien być utrzymywany w nienagannym stanie i – jeżeli to możliwe – posiadać wmontowane urządzenie zabezpieczające. Nabierane do strzykawek i podawane do kroplówek leki powinny być dokładnie oznakowane.

Read the rest of this entry »

Aortografia

Przetrwały przewód tętniczy stwierdza się w 40-50% u noworodków przedwcześnie urodzonych, u pozostałych występuje w 10-12%. Objawy, przebieg i rozpoznanie. Przetrwały przewód tętniczy, jako wada izolowana bądź współistniejąca z wadami powodującymi prze-

Ryc. 5-42. Aortografia. Przez szeroki przewód tętniczy wypełnia się z aorty pień tętnicy płucnej (Za-kład Radiologii Dziecięcej IR AM w Warszawie, kier. prof. dr hab. med. A. Marciński).

Read the rest of this entry »

UCISK NA CHRZĄSTKĘ PIERŚCIENIOWATĄ. Poleca się zamknięcie światła przełyku przez wywieranie ucisku ku tyłowi na chrząstkę pierścieniowatą, w celu przeciwdziałania regurgitacji podczas wprowadzania do anestezji (zabieg Sellicka146). Chrząstkę pierścieniowatą przyciska się z umiarkowaną siłą do kręgosłupa za pomocą dwóch pierwszych palców i kciuka. Druga ręka podtrzymuje odgiętą szyję w celu lepszej jej stabilizacji. Ucisk wywiera się tuż przed lub w momencie utraty przez chorego świadomości. Sposobu’ tego nie należy stosować przy czynnych wymiotach, ponieważ można spowodować pęknięcie przełyku. Zmienia on również położenie głośni.

Read the rest of this entry »

TRACHEOSTOMIA51

Historia.52 Wykonana przez Pedro Yirgili (1699-1776) z Kadyksu w celu leczenia objawów ropnia okołomigdałkowego. W W. Brytanii jako pierwszy zastosował tracheosto- mię w przypadku błonicy George Martine (1702-1741)58. Heister (1683-1758) w r. 1718 w miejsce terminu „bronchotomia” wprowadził słowo „tracheotomia”, które za radą Negusa zastąpiono terminem „tracheostomia” w r. 1938 (p. Wath J. M., Br. J. Surg., 1963, 50, 954). Zastosowana przez Brettonneau (1778-1862) w r. 181854 w zwalczaniu objawów błonicy oraz w leczeniu epidemicznego zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego (poliomyelitis) w r. 194355.

Read the rest of this entry »

Pod plecami

a. Każdą z rąk umieszcza się pod pośladkiem, dłonią do dołu, z nadgarstkiem unieruchomionym za pomocą szyny z tworzywa, o kształcie przypominającym literę J.

b. Pod plecami i nad ramionami ułożonymi wzdłuż ciała przeciąga się podkład. Wolne jego końce utyka się następnie pod pośladki, co unieruchamia ramiona.

c. Uchwyty na nadgarstki, które następnie mocuje się do szerokiego pasa biegnącego przez szerokość stołu operacyjnego lub bezpośrednio do stołu.

Read the rest of this entry »

Wyniki operacji

Wyniki operacji korekcyjnych zespołu Fallota są obecnie dobre. Ogólna śmiertelność operacyjna kształtuje się poniżej 10%, a wśród dzieci operowanych po 4 r. ż. poniżej 5%. U niemowląt śmiertelność po jednoetapowej korekcji jest większa aniżeli u dzieci starszych (6, 14).

U dzieci, które przeżyły operację, wyniki dobre uzyskuje się w ponad 90% przypadków (4, 5, S). Ustępuje u nich całkowicie sinica i zagęszczenie krwi oraz wzrasta ich wydolność wysiłkowa, osiągając poziom prawidłowy dla wieku. Prowadzą one normalny tryb życia, a długoletnie obserwacje, 5-10 lat, wykazują ich dobry rozwój

Read the rest of this entry »

Zwiększone ciśnienie

-2) u chorych przygotowywanych do planowego zabiegu operacyjnego w żołądku znajduje się różna ilość soku żołądkowego. U pacjentów nerwowych ilość i kwaśność soku żołądkowego jest zwiększona.

b. Niewydolność wpustu żołądka: 1) przepuklina rozworu przełykowego 2) zwiększone napięcie nerwu błędnego 3) założenie sondy do żołądka131.

c. Zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej: 1) ułożenie chorego, np. pozycja ginekologiczna 2) drżenia mięśniowe po podaniu sukcynylocholiny 3) ciąża, szczególnie z wysokim ułożeniem główki lub wielowodziem.

Read the rest of this entry »